Tarkoitus ja toiminta

Reijo Rautauoma säätiön rahoittama Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hanke on jatkoa säätiön aiemmalle hankkeelle, jossa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa yhteistyössä tuotettiin materiaalia vapaaehtoisten käytöstä öljyntorjunnassa. Materiaali koostuu kuudesta manuaalista joissa käsitellään mm. vapaaehtoisille sopivia tehtäviä, koulutusta, hallintoa ja organisointia.

Hankkeen tarkoitus

Jatkohankkeessa viedään aiemmin tuotettu materiaali paikalliseksi toiminnaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) maakunnallisten öljyntorjuntatyöryhmien perustamista, öT-joukkueenjohtajien kouluttamista, Vapepan öljyntorjuntamallin kouluttamista vapaaehtoisille ja yhteistyömalleista sopiminen pelastuslaitosten kanssa.

Hankkeessa järjestetään öljyntorjuntaan liittyvää koulutusta ja yhteisharjoituksia jokaisella öljyntorjunnan yhteistoiminta- alueella vuosien 2017 ja 2018 aikana. Hankkeessa viranomaisten avuksi muodostetaan alueellisia koulutettuja vapaaehtoisjoukkoja, jotka ymmärtävät toimintansa luonteen pelastustoiminnan osana, kykenevät toimimaan viranomaisjohdon alaisuudessa sekä pystyvät tarvittaessa itsenäisesti organisoimaan toimintansa.

Hankkeen tausta

Ympäristöministeriön Kansliapäällikkö Hannele Pokka käynnisti 2011 selvityksen siitä, minkälaisia ympäristövahingon torjuntaan liittyviä tehtäviä vapaaehtoisjärjestöt voisivat hoitaa ja millaisin edellytyksin. Ympäristöministeriö lähetti mm vapaaehtoisjärjestöjen keskusjärjestön VAPEPAn avustuksella kyselyn järjestölle niiden kiinnostuksesta ja resursseista. Näin saatiin vuonna 2012 alustava kuva vapaaehtoisjärjestöjen valmiudesta.

SPEK:n ja SSPL 2013 toteuttamassa Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin tutkimuksessa todettiin mm. että vaikka vapaaehtoisten merkitys tunnustettiin tutkimuksen aineistossa lähes poikkeuksetta, vapaaehtoisia ei käytetä viranomaisten tukena alueellisella ja/tai paikallisella tasolla niin laaja-alaisesti kuin olisi mahdollista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi tarkastus-kertomuksessaan (2/2014):
”Vapaaehtoiset öljyntorjujat muodostavat merkittävän resurssin ja väylän kanavoida ihmisten auttamishalua”, mutta  ”Koordinoimaton vapaaehtoistoiminta voi kuitenkin olla haitallista torjuntatöiden etenemisen kannalta ja vaarallista osallistujille itselleen”.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on standardoitujen toimintamallien ja koulutuksen luominen siten, että pelastusviranomaiset tietävät nykyistä paremmin mitä tukea Vapepalta saadaan öljy- tai luonnononnettomuustilanteissa.

Tavoitteena on myös kasvattaa vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten aktiivisuutta onnettomuuksiin varautumisessa, sekä tehostaa kansallista öljyntorjuntavalmiutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vapepan jäsenjärjestöjen (WWF, MPK, SLPS, SMPS ja SPR) kesken.

Lisätiedot

Hankkeen toimijat